සියළු නඩත්තු සහ Full Service / Oil Change කොට ඇත/ ආදායම් බලපත්‍ර වසරක් සදහා යාවත්කාලීන කොට ඇත/සියළු ලියවිලි සහිතයි

COMPANY USED FULLY SERVICECT100 BIKE FOR SALE

PRICE CAN BE NEGOTIABLE

හොදම තතවයේ පුර්ණ සේවා කරන ලද CT100 යතුරුපැදි විකණිමට

කුරුණැගල-

+94773507234

+94773501784