කුඹුරු වැඩටික ගොඩදාගන්න සුපිරි තෙල් පොහොර මැෂිම
ලීටර් 25 ටැංකිය
26CC පෙට්‍රල් එංජිම
බර කිලො 9.5Kg
මිල රු35000.00
කතාකරන්න-Tel 0767239000