පනාගොඩට 4km 293 වැලිපිල්ලවට 500m
කාමර 03 බත්රුම්..
තාප්ප ගේට්ටු සහිත නිවස විකිණිමට
0715430760